Förskolan och skolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att lära. Det är i förskolan och skolan barn under trygga former ges de kunskaper de behöver inför framtiden. Moderaterna vill att alla elever ska får möjlighet att uppnå kunskapskraven. Kunskap är nyckeln till ett självständigt, gott och tryggt liv som vuxen.

Vi är övertygade om att föräldrar tillsammans med sina barn är bäst lämpade att välja det alternativ de anser vara bäst, oavsett om det är förskola, grundskola eller gymnasium. Moderaterna i Svalövs kommun värnar om mångfald och valfrihet.


“Inget barn ska falla mellan stolarna i Svalövs kommun.”

Skolan har en viktig roll i arbetet med att minska ungas psykiska ohälsa. Vardagen i skolan kantas för många av ohälsa, mobbning och sviktande självkänsla. De barn som behöver hjälp ska få detta och vi måste säkerställa ett tydligt ansvar för barn som behöver stödåtgärder. Hösten 2022 öppnar vi Resursskolan för de barn som behöver en särskilt anpassad studiemiljö under en tid.


I kommunen har vi initierat arbetet med den lokala modellen “Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun”. Modellen bygger på den så kallade “Skottlandsmodellen”, som syftar till att samordna tidiga insatser för barn och unga och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvård konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.


Svalövs kommun har ett fantastiskt läge med närhet till både bad i Öresund och vandringar bland Söderåsens skogar. Inom kommunen har vi även många olika ideella föreningar som är verksamma inom både kultur och fritid, vilket vi vill uppmuntra. Vi vill att både ung och gammal ska kunna njuta av vår underbara natur och en aktiv fritid, genom tillgängliga och inbjudande lokaler/platser.

Moderaterna vill:

 • Uppmuntra fristående aktörer och ett aktivt skolval
 • Erbjuda läxhjälp för alla barn, i samband med fritidsverksamheten.
 • Satsa på kompetenshöjande åtgärder inom matematik och svenska.
 • Implementera “Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun”.
 • Möjliggöra för fristående huvudmän att etablera skolverksamhet i kommunen.
 • Att samtal med kurator ska vara ett moment i elevhälsokontrollerna på grundskolan och gymnasiet.
 • Fortsätta arbeta med Pulspassen, en pulshöjande aktivitet innan skolan börjar, för att stärka koncentration och lärande.
 • Stimulera och underlätta för motion och friluftsliv genom översyn i samtliga samhällen.
 • Fortsätta satsningen på spontanidrott med utegym och motionsslingor.
 • Satsning på fritidsbank där man möjliggör utlåning av fritidsutrustning.
 • Möjliggöra för fler barn och ungdomar att kunna nyttja Kulturskolans utbud.
 • Fortsätta arbetet för att säkra skolvägarna för kommunens unga.
Tappade uppkopplingen