I Svalövs kommun finns fantastiska naturtillgångar där skogarna, sjöarna, åarna och jordbruksmarken skapar en attraktiv helhet. Ansvar för att bevara naturen och att använda naturresurserna på ett hållbart sätt är viktigt för att garantera att även framtida generationer får njuta och ta del av dem. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten.

Fler och fler upptäcker Sveriges fantastiska natur. År 2020 ökade antalet besökare i nationalparkerna med över 300 000 jämfört med året innan. Det är en utveckling som politiken bör bejaka. Det ökade intresset för friluftsliv innebär dock även en större belastning på naturen. Allemansrätten är en unik grund för det svenska friluftslivet. Många markägare är positivt inställda till friluftsliv på deras mark. Samtidigt innebär det ökade naturintresset utmaningar. Förståelsen för de rättigheter och skyldigheter som följer med allemansrätten behöver bli bredare och djupare. Verksamheter som orsakar skador på privat egendom använder ibland allemansrätten som en förevändning. Missbruk riskerar att minska legitimiteten för allemansrätten på lång sikt och leda till att markägare vidtar åtgärder för att försvåra för friluftslivet. Det är viktigt att stävja missbruk så att friluftslivet och det privata markägandet kan fortsätta att gå hand i hand.

Moderaterna vill:

  • Svalöv blommar – öka den biologiska mångfalden i kommunen genom upprättandet av naturliga habitat för pollinatörer, andra insekter och smådjur.
  • Fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Energibesparande åtgärder på kommunala verksamheter och allmännyttan.
  • Se över beredskapen och implementera förebyggande åtgärder för hanteringen av extrema väderförhållanden.
  • Värna äganderätten inom de gröna näringarna.
  • Möjliggöra en smartare modell för återvinning.
  • Förbättra skyltning och information om kommunens naturreservat och strövområden. Anlägga en fruktlund med frukt och bär för allmänheten.