Vår utgångspunkt är att Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land. Samhällsutmaningarna vi står inför innebär att vi måste ha en långsiktig, hållbar och ansvarsfull migrationspolitik. Vi står för tydliga krav på egen försörjning för sig själv och sina anhöriga, annars riskerar vi att skapa parallella samhällen, social utsatthet och kriminalitet. 


Moderaterna vill införa bidragstak. Den som söker sig till Sverige och har drivkraften att vilja skapa sig en bättre framtid ska ges möjlighet att göra detta, men det betyder inte att man kan förvänta sig att få ta del av det offentliga trygghetssystemet.


Moderaterna vill att den som kommer till Sverige successivt ska kvalificera sig för att få ta del av det offentliga ersättningssystemet. Att kravlöst ge bort ersättning blir inte hållbart för vare sig individen eller för samhället. Moderaternas utgångspunkt är vår tro på människan och dess inneboende kraft, där insatser som görs från det offentliga ska syfta till sysselsättning och egen försörjning. Att ställa krav är att genuint bry sig om att alla förtjänar att bli sedda utifrån sina förutsättningar. Vi kommer därför införa krav på motprestation för dem som har arbetsförmåga och är försörjda av det gemensamma trygghetssystemet. 

Alla boende i Svalövs kommun ska känna till sina rättigheter och skyldigheter.


Språket är en väg in i samhället – till jobb och egen försörjning. När man kommer till Sverige och Svalöv är det av högsta prioritet att man kommer i jobb så snabbt som möjligt och en viktig nyckel är att lära sig språket. Svenska för invandrare (SFI) fyller en viktig roll i att utbilda de nyanlända i svenska språket. Grundläggande kunskaper i det svenska språket anser vi ska vara en förutsättning för uppehållstillstånd och medborgarskap. Språket ger också förutsättningar för att ta del av demokratiska rättigheter, samt för att kunna följa och ta del av den offentliga debatten.

Moderaterna vill:

  • Belysa vikten av individuella handlingsplaner som syftar till arbete, för alla som har arbetsförmåga och är försörjda av vårt gemensamma trygghetssystem.
  • Införa krav på motprestation för alla med arbetsförmåga som är försörjda av det gemensamma trygghetssystemet.
  • Införa obligatorisk demokrati- och samhällsundervisning i svenska normer, värderingar, rättigheter och skyldigheter. Utveckla samarbetet med det lokala näringslivet för att skapa fler jobb.