Svalövs kommun erbjuder attraktivt boende i västra Skåne. Här finns stora möjligheter till ett gott och aktivt liv samtidigt som hela Öresundsregionens arbetsmarknad ligger inom pendlingsavstånd. Under senare år har bostadsbyggandet äntligen kommit igång igen i Svalöv. Behovet av nya bostäder är dock fortfarande stort. Moderaterna anser att bostadsbyggandet behöver växlas upp ytterligare så att fler kan hitta en bostad.

Hela kommunen måste kunna växa. Moderaterna anser att det är viktigt att alla kommundelar – tätorterna Tågarp, Billeberga, Kågeröd, Teckomatorp och Röstånga såväl som landsbygden – får ta del av den tillväxt och utveckling som sker i Svalövs kommun. Med fler bostäder och fler företag utanför centralorten samt en levande landsbygd kan kommunal och kommersiell service garanteras i hela kommunen även i framtiden.

Moderaterna vill:

 • Prioritera aktuella detaljplaner i alla kommundelar för att underlätta bygglovshandläggning.
 • Söka nya exploateringsområden för bostäder och företag.
 • Fortsätta bredbandsutbyggnaden i återstående områden.
 • Förstärka kommunikationen med grannkommuner och myndigheter gällande gång- och cykelvägar.
 • Fortsätta byggandet på Lantlyckan med ett utbud av varierade boendeformer inklusive närservice.
 • Ersätta Parkskolan i Teckomatorp med ny skola och idrottshall.
 • Renovera och uppgradera Linåkerskolan utifrån aktuellt behov.
 • Ge underhållsarbetet på kommunens gator och vägar större prioritet.
 • Starta flexibel kollektivtrafik mellan Röstånga och Svalöv.
 • Aktivt agera i frågor gällande trafikleder förbi samhällen i stället för genom.
 • Möjliggöra alternativa VA-lösningar för att underlätta för ökad exploatering.
 • Starta allaktivitesverksamhet i Kvarnhuset.
 • Skapa nya tillgänglighetsanpassade temalekplatser.
 • Avsätta medel till försköning och aktivitetsmöjligheter i varje ort i samråd med medborgare. Hitta varaktig lösning för badet i Röstånga